I. BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Chương trình mới của  Bảo Việt bao gồm 5 gói với mức quyền lợi như sau:
Đơn vị tính: VND
 - LƯU Ý:

* Đối với trẻ em dưới 9 tuổi, Bảo Việt chi trả 70% chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm, áp dụng cả nội trú và ngoại trú.
* Gói 1 & 2: Không cấp thẻ Bảo lãnh viện phí.
* Gói 3 & 4: Cấp thẻ bảo lãnh nội trú - màu xanh
* Gói 5: Cấp thẻ Vàng - Nội & Ngoại trú

 
II. BẢNG PHÍ CÁC GÓI BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
Phí bảo hiểm/năm được tính theo 5 gói quyền lợi và dựa trên độ tuổi của người được bảo hiểm cụ thể như sau:
Phí bảo hiểm phải đóng = Phí của quyền lợi chính + Phí quyền lợi bổ xung (tùy chọn)      
Đơn vị tính: VND

ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THAI SẢN

Nếu khách hàng lựa chọn thêm quyền lợi bảo hiểm Thai sản có thể đóng thêm phí theo mức quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 10 triệu đồng – Phí đóng thêm 2.000.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 20 triệu đồng – Phí đóng thếm 3.600.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 30 triệu đồng – Phí đóng thếm 4.500.000 đồng.

Áp dụng quyền lợi thai sản + quyền lợi bảo hiểm chính 

QUYỀN LỢI BỔ SUNG

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN 

Thai sản

10.000.000 / người / năm

20.000.000 / người / năm

30.000.000 / người / năm

(không bảo hiểm chi phi khám thai định kỳ)

- Quyền lợi mổ đẻ và sinh thông thường

a) Biến chứng thai sản

b) Sinh mổ

b) Sinh thông thường

Trả theo chi phí thực tế không quá 10.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 20.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 30.000.000 / năm

Phí bảo hiểm/người/năm

2.000.000

3.600.000

4.500.000

FACEBOOK BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT

THÔNG TIN BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Công ty Bảo Việt Mỹ Đình
Số TK: 0071 086 586 009
Tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chi nhánh: Cầu Giấy 
Website: baohiemsuckhoebaoviet.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.