QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THAI SẢN

Nếu khách hàng lựa chọn thêm quyền lợi bảo hiểm Thai sản có thể đóng thêm phí theo mức quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 10 triệu đồng – Phí đóng thêm 2.000.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 20 triệu đồng – Phí đóng thếm 3.600.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 30 triệu đồng – Phí đóng thếm 4.500.000 đồng.

Áp dụng quyền lợi thai sản + quyền lợi bảo hiểm chính 

QUYỀN LỢI BỔ SUNG

 

Thai sản

10.000.000 / người / năm

20.000.000 / người / năm

30.000.000 / người / năm

40.000.000 / người / năm

50.000.000 / người / năm

(không bảo hiểm chi phi khám thai định kỳ)

- Quyền lợi mổ đẻ và sinh thông thường

a) Biến chứng thai sản

b) Sinh mổ

b) Sinh thông thường

Trả theo chi phí thực tế không quá 10.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 20.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 30.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 40.000.000 / năm

Trả theo chi phí thực tế không quá 50.000.000 / năm

Phí bảo hiểm/người/năm

2.000.000

3.600.000

4.500.000

6.000.000

7.500.000

FACEBOOK BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT

THÔNG TIN BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Công ty Bảo Việt Mỹ Đình
Số TK: 0071 086 586 009
Tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chi nhánh: Cầu Giấy 
Website: baohiemsuckhoebaoviet.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.