Biểu phí

Chương trình Khuyến Mãi Bảo Việt An Gia và Intercare từ 3/1/2020 đến 23/1/2020: 

1/ Đối tượng áp dụng: Khách hàng tham gia mới Bảo Việt An Gia hoặc Intercare

2/ Hình thức khuyến mãi: GIẢM PHÍ TRỰC TIẾP 20% TRÊN PHÍ BẢO HIỂM CHUẨN

* Đơn vị: VNĐ/người/năm

A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

Chương trình bảo hiểmĐồngBạcVàngBạch kimKim cương
Từ 1 đến 3 tuổi2.858.0003.707.0005.616.0007.582.0009.627.000
Từ 4 đến 6 tuổi1.450.0002.081.0003.153.0004.257.0005.203.000
Từ 7 đến 9 tuổi1.320.0001.900.0002.876.0003.870.0004.730.000
Từ 10 đến 18 tuổi1.255.8001.801.8002.730.0003.685.5004.504.500
Từ 19 đến 30 tuổi1.196.0001.716.0002.600.0003.510.0004.290.000
Từ 31 đến 40 tuổi1.315.6001.887.6002.860.0003.861.0004.719.000
Từ 41 đến 50 tuổi1.375.4001.973.4002.990.0004.036.5004.933.500
Từ 51 đến 60 tuổi1.435.2002.059.2003.120.0004.212.0005.148.000
Từ 61 đến 65 tuổi1.554.8002.230.8003.380.0004.563.0005.577.000

B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

Chương trình bảo hiểmĐồngBạcVàngBạch kimKim cương
Từ 1 đến 3 tuổi3.370.0003.370.0003.370.0005.516.0008.424.000
Từ 4 đến 6 tuổi1.900.0001.900.0001.900.0003.153.0004.730.000
Từ 7 đến 9 tuổi1.720.0001.720.0001.720.0002.867.0004.300.000
Từ 10 đến 18 tuổi1.638.0001.638.0001.638.0002.730.0004.095.000
Từ 19 đến 30 tuổi1.560.0001.560.0001.560.0002.600.0003.900.000
Từ 31 đến 40 tuổi1.716.0001.716.0001.716.0002.860.0004.290.000
Từ 41 đến 50 tuổi1.794.0001.794.0001.794.0002.990.0004.485.000
Từ 51 đến 60 tuổi1.872.0001.872.0001.872.0003.120.0004.680.000
Từ 61 đến 65 tuổi2.028.0002.028.0002.028.0003.380.0005.070.000

2. BH Nha khoa

Chương trình bảo hiểmĐồngBạcVàngBạch kimKim cương
Từ 1 đến 18 tuổi600.000600.0001.500.0002.600.0003.900.000
Từ 19 đến 65 tuổi490.000490.0001.200.0002.000.0003.000.000

3.BH Thai sản

Chương trình bảo hiểmĐồngBạcVàngBạch kimKim cương
Từ 18 đến 65 tuổiKHÔNGKHÔNGKHÔNG4.800.0005.500.000